Showing all 6 results

Đang mở bán
Giá: 32tr/m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 35tr-40tr/m2
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Bán
Giá: 35tr- 40tr/m2
 • Số căn hộ: 2576
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang Bán Chuyển Nhượng
Giá: 32tr-34tr/m2
 • Số căn hộ: 1600
 • Mật độ xây dựng: 39.21
Bán Chuyển Nhượng
Giá: 30tr-32tr/m2
 • Số căn hộ: 1172
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đang Mở Bán
Giá: 85tr - 80tr/m2
 • Số căn hộ: 50
 • Mật độ xây dựng:
3