Showing all 10 results

Đang mở bán
Giá: 32tr/m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr
 • Số căn hộ: 4982
 • Mật độ xây dựng: 43,7%
30% Nhận Nhà
Giá: 2.6 Tỷ - 4 Tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 40%
Bán Chuyển Nhượng
Giá: 33tr - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 100tr - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã Nhận Nhà
Giá: 55tr - 65tr
 • Số căn hộ: 3021
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
VIDEO
Bán Thứ Cấp
Giá: 33tr - 37tr/m2
 • Số căn hộ: 1711
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 40tr
 • Số căn hộ: 44.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
3