Showing 1–12 of 21 results

Đang mở bán
Giá: 32tr/m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr
 • Số căn hộ: 4982
 • Mật độ xây dựng: 43,7%
30% Nhận Nhà
Giá: 2.6 Tỷ - 4 Tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang Mở Bán
Giá: 35tr-40tr/m2
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng:
Bán Chuyển Nhượng
Giá: 33tr - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 100tr - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 32%
Chuẩn Bị Mở Bán
Giá: 70tr - 85tr/m2
 • Số căn hộ: 13000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã Nhận Nhà
Giá: 55tr - 65tr
 • Số căn hộ: 3021
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr/m2
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang Mở Bán
Giá: 35tr- 40tr/m2
 • Số căn hộ: 2576
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang Bán Chuyển Nhượng
Giá: 32tr-34tr/m2
 • Số căn hộ: 1600
 • Mật độ xây dựng: 39.21
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
3